Usluge posredovanja u prometu nekretnina

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezujemo se obavljati osobito sljedeće:
  • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
  • pribaviti i obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te obaviti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
  • omogućiti pregled nekretnina,
  • posredovati u pregovorima i nastojati da se sklopi ugovor, ako se na to posebno obvezao,
  • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
  • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.